Podmínky použití

Spis treści:

Artykuł 1 - Definicje
Artykuł 2 - Identyfikacja przedsiębiorcy
Artykuł 3 - Zastosowanie
Artykuł 4 - Oferta
Artykuł 5 - Umowa
Artykuł 6 - Prawo odstąpienia od umow
Artykuł 7 - Koszty w przypadku odstąpienia od umowy
Artykuł 8 - Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy
Artykuł 9 - Cena
Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja
Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie
Artykuł 12 - Umowy długoterminowe : czas trwania, wypowiedzenie i przedłużenie
Artykuł 13 - Płatności
Artykuł 14 - Reklamacja
Artykuł 15 - Spory
Artykuł 16 - Postanowienia końcowe

Artykuł 1 - Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają :
1.1 Termin: Czas, w którym konsument może skorzystać z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy;
1.2 Konsument: Osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.3 Dzień: Doba kalendarzowa.
1.4 Umowa długoterminowa: Umowa zawarta na odległość dotycząca zakresu produktów i / lub usług, dostaw i / zakupu których dostawa lub obowiązkowy zakup,są rozłożone w czasie.
1.5 Długotrwały nośnik danych: Każdy dowolny przedmiot który umożliwia konsumentowi lub firmie na zanotowanie skierowanych do niego osobiście informacji lub danych, w celu ich przechowywania, przetwarzania i w razie potrzeby ponownego wykorzystania.
1.6 Prawo odstąpienia od umowy: możliwość konsumenta do odstąpienia w terminie od umowy na odległość;
1.7 Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub firma,oferująca klientowi na odległość swoje produkty i / lub usługi;
1.8 Umowa na odległość: oznacza porozumienie osiągnięte w ramach zorganizowanego przez przedsiębiorcę systemu pozwalającego na sprzedaż produktów i / lub usług, na odległość w którym do zawarcia umowy dochodzi wyłącznie poprzez korzystanie z jednego lub większej liczby technik umożliwiających komunikacje na odległość;
1.9 Technika komunikacji na odległość: środki, które mogą być stosowane w celu zawarcia umowy, bez bezpośredniego kontaktu konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu.

Artykuł 2 - Identyfikacja przedsiębiorcy

MHS Jezdecký (obchodní název ATW 4 Animals B.V.)

Adres: Primulalaan 2a2 6851 TD Huissen NL
E mail:  [email protected]
Liczba numer KvK(REGON): 86927892
Btw(NIP): NL864149086B01

Jeżeli działalność przedsiębiorcy wymaga odpowiedniej licencji: informacje na temat organu nadzoru:
Jeśli przedsiębiorca wykonuje zawód regulowany zasadami:

 • Profesjonalne stowarzyszenie lub organizacja, z którą jest on związany; 
 • Stanowisko, miejsce w UE lub Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym zostało ono wydane; 
 • Odniesienie do zasad etyki zawodowej w Holandii oraz instrukcja, gdzie i jak można uzyskać te reguły zawodowe.

Artykuł 3 - Zastosowanie

3.1 Niniejszy regulamin obowiązuje przy każdej ofercie i usłudze oferowanej przez przedsiębiorcę i wszelkich umowach,miedzy przedsiębiorca i konsumentem. zawartych na odległość
3.2 Zanim dojdzie do zawarcia umowy na odległość zostanie konsumentowi. udostępniony tekst regulaminu Jeśli jednak z bliżej nieokreślonych przyczyn technicznych nie będzie to możliwe, wówczas konsument zostanie przez przedsiębiorcę przed zawarciem umowy na odległość, poinformowany iż regulamin znajduje się w posiadaniu przedsiębiorcy i na życzenie konsumenta zostanie on jak najszybciej do niego przesłany.
3.3 Jeżeli umowa na odległość zostanie zawarta drogą elektroniczną, będzie możliwe ustępstwo od poprzedniego ustępu,wówczas przed zawarciem umowy na odległość, tekst regulaminu zostanie,udostępniony konsumentowi droga elektroniczna w taki sposób,by konsument mógł go przechowywać na długotrwałym nośniku danych. Jeśli nie będzie to możliwe, wówczas przed zawarciem umowy na odległość konsument zostanie poinformowany w jaki sposób może się zapoznać z regulaminem oraz iż istnieje możliwość by na życzenie klienta został mu on droga elektroniczna,lub pocztowa bezpłatnie przesłany.
3.4 W przypadku, gdy oprócz warunków regulaminu ogólnego, zastosowanie mają szczegółowe warunki przypisane do produktów lub usług, ma zastosowanie ustęp drugi i trzeci regulaminu ogólnego i jeśli warunki te są ze sobą sprzeczne, konsument ma prawo wyboru tych które są dla niego najbardziej korzystne.

Artykuł 4 - Oferta

4.1 Jeśli oferta jest ograniczona czasem i warunkami, będzie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
4.2 Oferta zawiera zawsze kompletny i dokładny opis produktów i / lub usług. Opis jest na tyle szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi właściwą ocenę oferty. Jeżeli przedsiębiorca wykorzystuje zdjęcia, przedstawiają one prawdziwe produkty i / lub usługi n przedsiębiorcy. Możliwe błędy w ofercie lub pisowni są zastrzeżone i nie wiążą przedsiębiorcy.
4.3 Każda oferta zawiera informacje, przedstawiające w jasny sposób konsumentowi prawa i obowiązki, związane z zaakceptowaniem i wykonaniem usługi.
Dotyczy to w szczególności:

Cen wraz z podatkami; 

 • Możliwych kosztów dostarczenia zamówienia; 
 • Sposobu, w jaki umowa zostanie zawarta i kolejności działań poprzedzających jej zawarcie; 
 • Istnienia możliwości zastosowania prawa odstąpienia od umowy; 
 • Metod płatności, dostawy lub wykonania umowy; 
 • Terminów przyjęcia oferty oraz terminów płatności; 
 • Wysokości opłat komunikacji na odległość, w przypadku jeżeli koszty korzystania z komunikacji na odległość są obliczane na podstawie innej niż stawki podstawowej komunikacji; 
 • Pytań związanych z archiwizowaniem przyjętych przez przedsiębiorcę zamówień oraz dostępem do nich przez konsumenta; 
 • Sposobu w jaki konsument, przed zawarciem umowy, informacje przez niego dostarczone związane z umowa może skontrolować i ewentualnie zmienić; 
 • Informacji dotyczących możliwości zawarcia umowy w innym niż, holenderski, języku; 
 • Kodeksu postepowania, któremu podlega przedsiębiorca, oraz sposobom,na uzyskanie lub wgląd do tegoż przez konsumenta; 
 • Minimalny czas trwania umowy na odległość w przypadku umowy długoterminowej.

Artykuł 5 - Umowa

 • Umowa zostaje, ze szczególnym zastrzeżeniem ustępu 4, zawarta w momencie gdy konsumenta zaakceptuje i złoży ofertę oraz spełni odpowiednie warunki. 
 • Jeśli konsument złożył zamówienie drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie przez niego elektronicznie złożonej oferty. Do czasu otrzymania przez konsumenta potwierdzenia przyjęcia złożenia zamówienia przez przedsiębiorcę, konsument może odstąpić od umowy. 
 • Jeśli umowa jest tworzona drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony elektronicznej transmisji danych i zapewnienia bezpiecznego komunikowania droga internetowa. Jeżeli konsument może zapłacić elektronicznie, przedsiębiorca postara się podjąć wszelkie odpowiednie środki ostrożności. 
 • Przedsiębiorca może - zgodnie z prawem – zasięgnąć informacji dotyczących wypłacalności konsumenta, oraz wszystkich informacji dotyczących faktów i czynników, które są istotne dla właściwego j zawarcia umowy na odległość. Jeżeli przedsiębiorca na podstawie niniejszego dochodzenia będzie miał uzasadnione podstawy do zerwania umowy z konsumentem, ma prawo by odmówić przyjęcia zamówienia lub jego wykonania.
 • Przy produkcie lub usłudze przedsiębiorca udzieli konsumentowi, w formie pisemnej lub w każdy inny sposób,tak by konsument mógł je przechować na dłutowałbym nośniku danych, następujących informacji.

A. Adres firmy, pod którym konsument może złożyć reklamacje;
B. Sposób i warunki których, w których konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, lub jasne oświadczenie dotyczące wyłączenia prawa odstąpienia od umowy;
C. Informacje na temat gwarancji i ewentualnym, istniejącym serwisie po dokonaniu zakupu;
D. Zawarte w artykule 4 ustęp 3 warunki, o ile przedsiębiorca nie udzielił tych informacji konsumentowi przed zawarciem umowy;
E. Wymagania dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa trwa dłużej niż jeden rok lub jest zawarta na czas nieokreślony.

W przypadku umowy długoterminowej przepis w poprzednim ustępie stosuje się tylko przy dokonaniu pierwszej dostawy.

Artykuł 6 - Prawo odstąpienia od umowy

W przypadku zakupu produktów :

 1. Przy zakupie produktów, konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Okres ten rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub wcześniej przez konsumenta wyznaczonego i znanego przedsiębiorcy jego przedstawiciela. 
 2. W wyżej wymienionym terminie konsument będzie delikatnie obchodził się z produktem i jego opakowaniem. Rozpakuje produkt i/lub użyje go jedynie w sposób niezbędny do uzyskania informacji potwierdzających lub zaprzeczających chęć zatrzymania produktu. Jeśli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, będzie zobowiązany, produkt ze wszystkimi akcesoriami,- i o ile to możliwe - w oryginalnym stanie i opakowaniu zwrócić przedsiębiorcy zgodnie z wytycznymi dostarczonymi przez przedsiębiorcę. 

W przypadku świadczenia usług:

 1. W przypadku świadczenia usług, konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, licząc od daty zawarcia umowy. 
 2. Jeśli konsument zechce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, jest zobowiązany postępować zgodnie z udostępnionymi przez przedsiębiorcę,przed podpisaniem kontraktu lub/ostatecznie przed wykonaniem usługi,instrukcjami.

Artykuł 7 – Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

7.1 Jeśli konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, wówczas pokryje jedynie koszty zwrotu przesyłki.
7.2 Jeżeli konsument zapłacił za produkt czy usługę, przedsiębiorca zwróci konsumentowi należną kwotę jak najszybciej, i nie później niż w przeciągu 30 dni po zwrocie produktu lub odstąpienia od umowy dotyczącej usługi.

Artykuł 8- Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

 • Przedsiębiorca ma prawo do wyłączenia konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w punkcie 2 i 3.Wyłączenie tego prawa dotyczy wówczas jedynie przypadku w którym przedsiębiorca przed, lub w trakcie zawierania umowy jednoznacznie poinformował o tym konsumenta. 
 • Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w odniesieniu do produktów: A. wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta B. dostosowanych do indywidualnych potrzeb konsumenta; C. które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone; D. których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; E. których cena zależy od wahań na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu; F. dla gazet i czasopism; G. nagrań audio, wideo i programów komputerowych, w których konsument złamał plomby (zabezpieczenia).
 • Wyłączenie z prawa odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku usług: A. związanych z zakwaterowaniem, transportem, gastronomia lub wypoczynkiem zawartych na określony(specyficzny) czas,datę, lub termin. B. których wykonanie na wyraźną prośbę konsumenta rozpoczęto, przed upływem terminu( określonego w puncie 2i3); C. Zakładów i loterii.

Artykuł 9 - cena

 • W terminie określonym w cenach” ofertą” produktów i / lub usług,cena ich nie wzrośnie, z wyjątkiem zmian cen w związku ze zmianami stawek VAT. 
 • Niezależnie od postanowień poprzedniego ustępu, przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których cena jest uzależniona od koniunktury na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu. Te wahania i fakt iż podana cena może ewentualnie ulec zmianie, zawarte są w ofercie. 
 • Wzrost cen w przeciągu 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy jest dozwolony wyłącznie wtedy, gdy wynikają on z przepisów ustawowych lub wykonawczych. 
 • Wzrost cen po 3 miesiącach od zawarcia umowy jest dozwolone tylko wtedy, gdy pracodawca wyraził nie zgodę i: 

A. Są wynikiem przepisów ustawowych lub wykonawczych; lub
B. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy od dnia gdy wzrost ceny następuje.

 • Ceny wszystkich produktów i usług zawierają podatek VAT.

Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja

10.1 Firma gwarantuje, że produkty i / lub usługi są zgodne z danymi zawartymi w umowie, specyfikacje zgodne z określonymi w ofercie wymaganiami niezawodności i / lub użyteczności,zgodne z wszystkim przepisami rządowymi i/lub prawnymi istniejącymi w dniu zwarcia umowy. Jeśli zostało to uzgodnione, lub omówione przedsiębiorca zapewnia również, że produkt nadaje się do innego, niż określony w opisie, użytku.
10.2 Towary sprzedawane przez przedsiębiorcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta/importera lub przedsiębiorcę. Przedsiębiorca odpowiada jedynie za warunki gwarancji określone w kodeksem prawnym.

Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie

11.1 Przedsiębiorca wykaże się jak największą ostrożnością i dokładnością podczas przyjmowania i realizacji zamówień na produkty oraz podczas oceny wniosków o świadczenie usług.
11.2 Miejscem dostawy zamówienia jest adres wskazany przedsiębiorcy przez klienta w trakcie składania zamówienia.
11.3 Biorąc pod uwagę, informacje zawarte w artykule 4 tych niniejszego regulaminu,firma będzie się starać realizować złożone zamówienia/zlecenia sprawnie i szybko sprawnie, i nie później niż do 30 dni od daty podpisania umowy, chyba że dłuższy termin dostawy został uzgodniony z konsumentem. Jeżeli dostawa jest opóźniona lub, jeśli zamówienie może nie być /lub tylko częściowo realizowane, konsument otrzymuje do 30 dni po złożeniu zamówienia informacje dotyczące tego faktu. Konsumentów w tym przypadku prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia kary i mieć prawo do odszkodowania.
11.4 W przypadku rozwiązania umowy, zgodnie z poprzednim artykułem, przedsiębiorca zwróci konsumentowi, tak szybko, jak to możliwe, lecz nie później niż 30 dni po rozwiązaniu umowy należną, wpłaconą uprzednio przez konsumenta kwotę.
11.5 Jeżeli dostawa zamówionego produktu okaże się niemożliwe, przedsiębiorca postara się zapewnić produkt zastępczy. Przed dostawa konsument zostanie przez przedsiębiorcę dokładnie poinformowany iż przesłany produkt jest zastępczy, Dla produktów zastępczych nie można wykluczyć prawa odstąpienia od umowy.Koszt przesyłki zwrotnej w przypadku odstąpienia od umowy ponosi przedsiębiorca.
11.6 Przedsiebiorca odpowiada za ryzyko uszkodzenia i / lub zaginięcia produktów, do momentu dostarczenia przesyłki konsumentowi lub wstępnie wyznaczonemu przez konsumenta odbiorcy( chyba że ustalono inaczej).

Artykuł 12 - Umowy długoterminowe: czas trwania, wypowiedzenie i przedłużenie.

Wypowiedzenie

 1. Konsument na prawo z umowy zawartej na czas nieokreślony(długoterminowy ), dotyczącej regularnego dostarczania produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, wycofać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminem. Termin wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc.
 2. Konsument na prawo z umowy zawartej na czas określony, dotyczącej regularnego dostarczania produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w dowolnym czasie zrezygnować. W przypadku rezygnacji (wypowiedzenia) obowiązują zasady rozwiązania umowy i termin. Rozwiązanie umowy nastąpi w terminie jednego miesiąca od daty wypowiedzenia.
 3. Konsument może umowy wymienione w poprzednich punktach:
 • Zawsze wypowiedzieć, bez ograniczenia do konkretnej godziny lub określonego dnia czy miesiąca;
 • Wypowiedzieć je w taki sam sposób, w jaki zostały one zawarte;
 • Wypowiedzieć zgodnie z terminem ustalonym przez przedsiębiorcę, czyli z wyprzedzeniem jednego miesiąca,.

Przedłużenie

 1. Umowa, która zawarta została na czas określony, dotycząca regularnego dostarczania produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług nie będzie odnawiana automatycznie,bez zgody klienta, lub przedłużona na czas nieokreślony.
 2. Niezależnie postanowień zawartych w poprzednim punkcie, umowa zawarta na czas określony, dotycząca regularnych dostaw tygodników i czasopism może zostać przedłużona automatycznie na czas określony do maksymalnie trzech miesięcy, konsument może automatycznie przedłożoną umowę rozwiązać przed upływem terminu jej przedłużenia wypowiedzeniem z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 3. Umowa zawarta na czas określony, która dotyczy regularnego dostarczania produktów lub usług, może być automatycznie przedłużona na czas nieokreślony, pod warunkiem,iż konsument może ja w dowolnym czasie rozwiązać wypowiedzeniem w terminie wyprzedzającym jeden miesiąc, w przypadku, gdy umowa obejmuje regularne, ale mniej niż raz w miesiącu, dostarczanie gazet, tygodników i magazynów okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące.
 4. Umowa zawarta na czas określony dotycząca dostarczania dzienników, tygodników i czasopism (w celu zapoznawczym, próbnym ) nie będzie automatycznie przedłożona i kończy się w momencie upływu okresu próbnego.

Czas trwania

 1. Jeśli umowa została zawarta na termin dłuższy niż jeden rok, konsument może po upływie roku, i przed upływem wcześniej uzgodnionego terminu końcowego, w każdym momencie odstąpić od umowy wypowiedzeniem wyprzedzającym termin jednego miesiąca.

Artykuł 13 - Płatności

13.1 O ile nie uzgodniono inaczej, konsument jest zobowiązany uiścić należna zapłatę w terminie 14 dni od podpisania umowy, o którym mowa w artykule 6 ustęp 1, w przypadku umowy na świadczenie usług, termin 14 dni rozpoczyna się w momencie gdy konsument otrzyma potwierdzenie umowy od przedsiębiorcy.
13.2 Przy sprzedaży produktów konsumentom regulamin zastrzega iż przedsiębiorca nie może wymagać przedpłaty(zaliczki) wyższej niż 50% ceny produktu lub usługi. Jeśli konsument dokonał przedpłaty nie może on dochodzić żadnych praw dotyczących realizacji zlecenia lub usług (i) wykonanych po jej wpłacie.
13.3 Konsument ma obowiązek zgłoszenia wszystkich nieścisłości dotyczących danych, czy możliwości płatności bezpośrednio do przedsiębiorcy.
13.4 W przypadku niewywiązania się przez konsumenta z obowiązku płatności, przedsiębiorca ma, zastrzeżone w ustawie prawo doliczenia konsumentowi wcześniej mu przedstawionych kosztów kary.

Artykuł 14 – Reklamacja

14.1 Przedsiębiorca rozpatruje wszystkie reklamacje zgodnie z procedura regulowana ustawowo.
14.2 Reklamacje dotyczące błędów w realizacji umowy powinny pisemnie zostać przedsiębiorcy przedstawione, niezwłocznie po odkryciu przez konsumenta błędu.
14.3 Przedsiebiorca udzieli konsumentowi odpowiedzi dotyczących reklamacji w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Jeżeli reklamacja wymaga dłuższego okresu rozpatrywania,przedsiębiorca w terminie 14 dni od wpłynięcia reklamacji udzieli konsumentowi informacji dotyczących terminu jej rozpatrzenia.
13.4 Jeżeli reklamacja nie może być przyjęta i rozpatrzona w drodze wzajemnego porozumienia, dochodzi do sporu.

Artykuł 15 - Spory

Jeśli w trakcie umowy między przedsiębiorcą a konsumentem dojdzie do sytuacji określonej tym artykułem, obowiązuje wówczas wyłącznie prawo holenderskiego.

Artykuł 16 – Postanowienia końcowe

Wszystkie dodatkowe lub nieregulowane powyższym regulaminem warunki czy postanowienia nie mogą być czynione na szkodę konsumenta i powinny być rejestrowane w przystępny dla konsumenta sposób, taki, by konsument miał do nich dostęp i możliwość ich przechowywania na długotrwałym nośniku danych.